Nasi konsultanci
KATARZYNA KLIMKIEWICZ-DEPLANO
KATARZYNA KLIMKIEWICZ-DEPLANO
Partner Zarządzający, Doradca Podatkowy
Licencjonowany doradca podatkowy od 2003 r. Specjalistka w zakresie doradztwa transakcyjnego. Katarzyna doradza w języku polskim, angielskim i niemieckim.
ALEKSANDRA WOŚ
ALEKSANDRA WOŚ
Senior Manager, Doradca Podatkowy
Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.
Ceny transferowe w pytaniach i odpowiedziach

CENY TRANSFEROWE W PIGUŁCE

1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o CIT. Aktualne  regulacje dotyczące cen transferowych nakładają na polskich podatników nowe obowiązki dotyczące przygotowywania dokumentacji cen transferowych.

Wprowadzone zmiany są głównie implementacją zaleceń raportu „Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS) przygotowanego przez OECD, którego celem jest przeciwdziałanie agresywnym strategiom optymalizacji podatkowych, prowadzących do unikania płacenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Główne zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych obejmują:

  • obowiązek przygotowania nowego typu dokumentacji (local file, analiza danych porównawczych, master file), z koniecznością uwzględnienia dodatkowych elementów
  • obowiązek złożenia oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych
  • obowiązek przygotowania uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (formularz CIT-TP) oraz informacji o grupie podmiotów (Country-by-Country Reporting)
  • nowe progi dokumentacyjne kalkulowane na podstawie wysokości przychodów oraz kosztów księgowych
  • nowe terminy przygotowania dokumentacji cen transferowych
Odwiedź nasze profile
fb linkedin
OPISUJEMY NOWE TYPY dokumentacji cen transferowych

Aktualne przepisy wprowadzają następujące typy dokumentacji cen transferowych:

DOKUMENTACJA LOKALNA

Podstawowy rodzaj dokumentacji, porównywalny do dokumentu przygotowywanego według przepisów obowiązujących do końca 2016 r. Niektóre wymogi zostały zmodyfikowane lub rozszerzone.

Dodatkowa analiza przygotowywana gdy wartość przychodów lub kosztów podatnika przekracza 10 milionów euro

Master file przygotowywany jest w odniesieniu do grupy podmiotów, gdy przychody lub koszty podatnika przekraczają 20 milionów euro. Dokumentacja jest przygotowywana na poziomie grupy, obejmuje m.in. strukturę grupy oraz podział funkcji.

Dodatkowa informacja na temat wszystkich podmiotów z całej grupy (dotyczy grup, których skonsolidowane przychody przekraczają 750 milionów euro), przygotowywana przez podmiot konsolidujący.

Nowy rodzaj deklaracji podatkowej opisującej wewnątrzgrupowe transakcje, składana rocznie (podatnicy, których przychody lub koszty przekraczają 10 milionów euro)

Zapoznaj się z wymogami dokumentacji
Masz więcej pytań? Zapisz się na szkolenie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH
KIEDY JEDNOSTKI STANOWIĄ PODMIOTY POWIAZANE?

Podstawą klasyfikacji jednostek jako podmiotów powiązanych są ich powiązania kapitałowe. Próg udziału bezpośredniego lub pośredniego w kapitale innego podmiotu, przy którym uznaje się jednostki za podmioty powiązane wynosi obecnie 25%. Niemniej jednak istotne są również inne rodzaje powiazań, jak na przykład powiązania (przede wszystkim rodzinne) pomiędzy osobami sprawującymi określone funkcji w różnych podmiotach.

Ponadto, podmioty prowadzące działalność gospodarczą w formie spółek osobowych niebędących osobami prawnymi także podlegają obowiązkom dokumentacyjnym.

DO KIEDY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTACJĘ CEN TRANSFEROWYCH?

Dokumentacja cen transferowych powinna być sporządzona najpóźniej w dniu upływu terminu dla złożenia rocznego zeznania podatkowego (tj. trzy miesiące od końca roku podatkowego).

Zarząd będzie zobowiązany podpisać oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji TP (oświadczenie powinno być złożone do czasu upływu terminu na złożenie rocznej deklaracji podatkowej).

JAKIE TRANSAKCJE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOM DOKUMENTACYJNYM?

Obowiązek dokumentacyjny obejmuje:

  • transakcje mające istotny wpływ na działalność podatnika – podstawowy poziom istotności transakcji wynosi 50 tysięcy euro i wzrasta w zależności od wysokości przychodów/kosztów podatnika za poprzedni rok podatkowy (najwyższy próg wynosi 500 tysięcy euro),
  • inne zdarzenia zarejestrowane w księgach rachunkowych, mające istotny wpływ na przychody podatnika, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotem powiązanym.

Co do zasady, podatnicy których księgowe przychody lub koszty nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartości 2 milionów euro, nie będą zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Przekroczenie progu 2 milionów euro powoduje powstanie obowiązku przygotowania dokumentacji również w następnym roku podatkowym, nawet jeśli wartości progowe w tym kolejnym roku, są niższe.

Co do zasady, dokumentacja cen transferowych musi być dostarczona organom podatkowym na ich życzenie w ciągu siedmiu dni.

Prezentujemy Państwu
autorskie narzędzie
Advicero Tax

Stworzone by ułatwić identyfikacje  obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych w oparciu o przepisy od 1 stycznia 2017 roku. Weryfikator służy w szczególności spółkom prowadzącym księgi rachunkowe i pozwala w prosty sposób ocenić czy dany podmiot podlega nowym regulacjom.

Wypełnij kwestionariusz i sprawdź!

Prezentujemy Państwu autorskie narzędzie Advicero Tax stworzone by ułatwić identyfikację obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych w oparciu o przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku.

Weryfikator służy w szczególności spółkom prowadzącym księgi rachunkowe i pozwala w prosty sposób ocenić czy dany podmiot podlega nowym regulacjom.

1
2
3
4
5
5a
6
6a
7
7a
Przychody, ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych, osiągnięte w roku poprzedzającym wybrany rok podatkowy
Przychody, ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych, osiągnięte w roku podatkowym x -2
Koszty, ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych, poniesione w roku poprzedzającym wybrany rok podatkowy
Koszty, ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych, poniesione w roku podatkowym x -2
Czy spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej
Podaj skonsolidowane przychody grupy
Czy w wybranym roku podatkowym spółka zawierała transakcje z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową?
Prosimy o podanie wartości transakcji
Czy w wybranym roku podatkowym spółka zawierała umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową?
Prosimy o podanie wartości wkładów do spółki lub wartości wspólnego przedsięwzięcia

Obowiązki dokumentacyjne spółki

Przypominamy, iż organ podatkowy może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza ustawionych limitów, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. W takim przypadku podatnik będzie obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żadania.

Wynik Weryfikatora obowiązków cen transferowych ma charakter wspierający i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Advicero Tax nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie się użytkownika do wyników analizy bez uprzedniego skorzystania z profesjonalnej porady prawno-podatkowej.

Wypełnij ponownie