ADVICERO
DORADZTWO
PODATKOWE

OUTSOURCING
KSIĘGOWY


Nexia

04/2017 | | Real Estate ‎News


Pytanie prejudycjalne NSA – wynagrodzenie rzeczowe za umorzenie akcji a VAT

 

W dniu 22 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”) wydał postanowienie (sygn. I FSK 1048/15) o zawieszeniu postępowania i przekazaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalnego w przedmiocie opodatkowania VAT czynności przeniesienia własności nieruchomości i ruchomości na rzecz wspólnika tytułem wynagrodzenia należnego za umorzenie akcji.Sprawa toczyła się uprzednio przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi (wyrok z 10 marca 2015 r., sygn. I SA/Łd 1348/14) który, na skutek skargi wniesionej przez podatnika na niekorzystną dla niego interpretację indywidualną, uznał że spółka przekazując nieruchomości (i ruchomości) na rzecz swojego wspólnika nie działa jako podatnik. W związku z tym, zdaniem sądu, nie dochodzi w ogóle do czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Sprawa trafiła następnie do NSA.

 

NSA postanowił skierować sprawę pod rozstrzygnięcie TSUE i zapytał, czy przekazanie przez spółkę akcyjną nieruchomości akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

 

O dalszych etapach postępowania będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

Remont sąsiedniej działki należy traktować jak darowiznę

 

Jeżeli właściciel nieruchomości dokonuje prac adaptacyjnych na działce sąsiedniej, która nie jest jego własnością, powinien poniesione z tego tytułu wydatki traktować jako darowiznę. Natomiast świadczenia z umowy darowizny nie mogą być zaliczone (z mocy art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT) do kosztów uzyskania przychodów, bez względu na cel obdarowania. Tak orzekł NSA w wydanym w dniu 13 września 2016 r. wyroku, sygn. II FSK 2186/14.

 

Sprawa dotyczyła spółki, która była właścicielem nieruchomości, na której zamierzała wybudować budynek. W bezpośrednim sąsiedztwie tej nieruchomości położona była nieruchomość (niebędąca własnością spółki), na której stał stary budynek wielorodzinny. Sąsiadująca posesja była w złym stanie technicznym i jej wygląd mógł obniżyć wartość planowanej inwestycji, spółka postanowiła zainwestować w remont sąsiedniej nieruchomości oraz jej otoczenia. Spółka nie stawała się właścicielem ani użytkownikiem naniesień.

 

Spółka zapytała, czy wydatki poniesione na remont sąsiedniej nieruchomości będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

 

Organ odrzucił stanowisko spółki, wskazując, że świadczenie spółki będzie miało charakter darowizny, ponieważ spółka nie uzyska od drugiej strony (właściciela działki sąsiedniej) żadnego ekwiwalentu za poczynione nakłady. Stanowisko organu zostało podtrzymane przez NSA, który zwrócił uwagę, że właściciel nieruchomości sąsiedniej nie zobowiązał się do świadczenia wzajemnego, a więc działania spółki należało uznać za darowiznę. Zaliczenie do KUP, zdaniem sądu, nie jest dopuszczalne.

 

Ruina powiększa wartość inwestycji

 

Wartość początkowa nowej inwestycji będzie zwiększona o koszty zakupu budynku przeznaczonego do rozbiórki, na którego miejscu ma następnie powstać nowy budynek. Tak zdecydował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w wydanej 24 lutego 2017 r. interpretacji indywidualnej, sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.47.2017.1.AL.

 

Sprawa dotyczyła podatnika, który nabył nieruchomość wraz z magazynem oraz dokumentacją projektową wybudowania budynku biurowo-usługowego w miejsce istniejącego magazynu. Podatnik zapytał, czy wydatki na nabycie takiego magazynu (a więc odpowiednią część ceny nabycia nieruchomości) będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako koszt pośredni.

 

Zdaniem organu, decydujące znaczenie przy określaniu czy jakiś wydatek powinien być zaliczony do wartości początkowej aktywa (inwestycji) będzie mieć możliwość powiązania go z konkretnym przedsięwzięciem. A zatem, skoro powiązanie wydatku na nabycie magazynu z inwestycją w postaci wybudowania budynku jest możliwe – wartość magazynu przeznaczonego do rozbiórki będzie powiększać wartość początkową wybudowanego obiektu. W konsekwencji, cena zakupu zostanie rozliczona dla celów podatku dochodowego w drodze odpisów amortyzacyjnych.

 

Stawka VAT dla dostawy nieruchomości z rozpoczętą budową (fundamenty)

 

Preferencyjna stawka 8% VAT nie ma zastosowania, jeżeli przedmiotem dostawy jest nieruchomość z rozpoczętą budową w postaci fundamentów budynku mieszkalnego. Taki obiekt powinien być traktowany jako teren budowlany niezabudowany, a co za tym idzie – opodatkowany stawką 23%. Tak zdecydował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w wydanej 27 lutego 2017 r. interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, sygn. 1462-IPPP2.4512.982.2016.1.IZ.

 

Spółka zamierzała rozpocząć realizację inwestycji budowlanej. Zakładała również, że może dokonać sprzedaży na rzecz klienta działki z rozpoczętą, ale niedokończoną budową. Spółka zadała pytanie, czy sprzedaż takiej nieruchomości zabudowanej jedynie fundamentami będzie opodatkowana preferencyjną stawką 8% VAT.

 

Organ odmówił spółce możliwości zastosowania takiej obniżonej stawki, wskazując że przedmiotem dostawy będzie grunt niezabudowany. Niedokończona inwestycja, z pracami budowlanymi na etapie fundamentów, nie wypełnia definicji budynku i nie nosi również cech budowli. Bez znaczenia dla oceny sprawy pozostaje fakt zobowiązania się do prowadzenia dalszych prac, gdyż w momencie dostawy przedmiot transakcji nie będzie klasyfikowany jako budynek, budowla lub ich część w świetle przepisów prawa budowlanego lub Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Dostawa powinna zatem podlegać opodatkowaniu stawką 23%.

 

Usługi budowlane – odwrotne obciążenie

 

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. obowiązują w Polsce przepisy ustawy o VAT wprowadzające rozliczanie niektórych usług budowlanych na zasadzie odwrotnego obciążenia.

 

W dniu 17 marca 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał w trybie art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej objaśnienia podatkowe dotyczące zasad stosowania tych nowych regulacji. Dokument ten znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa, pod adresem http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/objasnienia-podatkowe-i-broszury-informacyjne.

« wstecz